Vaselina molibden / 90 g - SWAG GERMANY - Molibden