AUSTIN METRO [10.1980 - 04.1990] 1.0 Surf HLE, 35 KW